COREPER II

Rue Guimard 11/13
1040, Brüssel
Telefon: +32 2 227 39 10
e-mail: [email protected]
e-posti aadressid sisaldavad täisnime – [email protected]

COREPER II

(välis-, justiits-, sise- ja rahandusküsimused)

Tel + 32 2 227 4312

 

Aivo ORAV

suursaadik, alaline esindaja

 

Maili LIIVAMÄE – esinduse juhi abi

 

 

 Koordineerimine

Julika LUTS – nõunik

 • Antici, Coreper II koordineerimine

 

Karl Oskar VILLSAAR
3. sekretär

Ase-Antici, EL arengupoliitika ja rahvusvahelised partnerlused (CODEV, Global Gateway)

tel +32 2 227 4357

 

Heli HIRSIK – atašee

Õigusnõunik – ELi õigus; rikkumismenetlused; ELi kohus

tel +32 2 227 4303

 

Suhted Euroopa Parlamendiga

Sekretär: Raili Lillemets, tel +32 2 227 4357

Madis RAAPER
atašee

 • EL institutsioonidevahelised suhted: suhted Euroopa Parlamendiga, Nõukogu üldasjade töögrupp (GAG); Regioonide Komitee; Majandus-ja Sotsiaalkomitee;

 

 

Väliskaubanduspoliitika

Sekretär: Raili Lillemets, tel +32 2 227 4357

Piret KUUSIK – atašee

 • EL-i suhted Suurbritanniaga (WPUK töögrupp), EL suhted EEA ja EFTA riikidega (COEFTA töögrupp) ja personali eeskirjade töögrupp

 

Aap NELJAS – nõunik

 • kaubanduspoliitika komitee (aseliige), COTRA (Atlandiülesed suhted)

 

Justiits- ja siseküsimused

Sekretär: Raili Lillemets, tel +32 2 227 4357

Siseküsimused

Silvester Silver STÕUN – nõunik siseküsimustes

 • Rändeküsimused

 

Birgit PAAL – nõunik siseküsimustes

 • Piiri- ja viisaküsimused, Schengen, andmebaaside koostalitusvõime

 

Rando KÄSPER – nõunik siseküsimustes

 • Sisejulgeoleku tagamine, terrorismivastane võitlus, politseikoostöö, organiseeritud kuritegevus, küberkuritegevus, COSI, PNR, MFF

 Justiitsküsimused

Lesli HOMMIK-CALLEWAERT – nõunik justiitsküsimustes

 • kriminaalõigusalane justiitskoostöö (CATS, COPEN, JAIEX), karistusõigus (DROIPEN), andmekaitse ja sideandmete säilitamine (DAPIX), põhiõigused (FREMP), õigusriigi dialoog, tehisintellekt, küber, Euroopa Prokuratuur (EPPO), MFF õigusprogramm, õiguste ja väärtuste programm

 

Merili OJA – nõunik justiitsküsimustes

 • tsiviilõigusalane justiitskoostöö, e-õigus, ühinguõigus, intellektuaalomand – autoriõigus ja tööstusomand, konkurentsiõigus, seadusandlik läbipaistvus (info TG), tehisintellekt

 

 Majandus- ja rahandusküsimused

Sekretär: Tiiu Noobel, tel +32 2 227 4337

Andres KUNINGAS – rahandustalituse direktor

 • rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) ettevalmistus, finantsnõunike töörühm, makromajanduslik areng, majandus- ja rahanduspoliitika, horisontaalsed Euroopa Liidu finantsteemad, statistika
 • EL eelarve ja mitmeaastase finantsraamistikuga seotud küsimused, EL eelarve omavahendid ja pettusevastane võitlus, Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika

 

Maria PETERSON – finantsteenuste poliitika nõunik

 • finantsteenused, rahapesu vastane võitlus, ühinguõigus (raamatupidamine, auditeerimine), riigiabi, riigihanked, hasartmängud

 

Gea RAISSAR-LEPPIK – maksuküsimuste nõunik

 • maksustamine

 

Anton HEIFETS – tollipoliitika nõunik

 • tollipoliitika