COREPER I

Rue Guimard 11/13
1040, Brüssel
Telefon: +32 2 227 39 10
e-mail: [email protected]
e-posti aadressid sisaldavad täisnime – [email protected]

COREPER I

(EL siseturg)

Tel +32 2 227 4303

 

Marten KOKK
suursaadik, esinduse asejuht

 

Reelika REINDOFF
esinduse asejuhi Coreper I küsimustes abi

 

Koordineerimine

Katry AHI– atašee

 • Mertens, Coreper I koordineerimine, Euroopa semester

 

 

Tööstus, siseturg, energeetika, transport ja telekommunikatsioon

Sekretär: Raili Lillemets, tel +32 2 227 4357

 

Meelis KIVINURM – nõunik transpordiküsimustes

 • Maismaatransport, transpordivõrgustikud ja intermodaalsed küsimused, integreeritud merenduspoliitika

 

– nõunik transpordiküsimustes

 • lennundus, laevandus, reisijate õigused, tööstus- ja innovatsioonipoliitika, kosmosepoliitika, turism, mootorsõidukite tehniline harmoneerimine, kaitsetööstuspoliitika, ekspordikrediit

 

Kärt KARUS – nõunik majandusküsimustes

 • kaubandusküsimused, teenused, turulepääs, vastastikune tunnustamine, kaubanduse kaitsevahendite poliitika, kaubanduspoliitika komiteed (tekstiil ja teras), platvormid, tarbijakaitse, siseturupoliitika, parem õigusloome, tooteohutus

 

– nõunik digi- ja küberpoliitika küsimustes

 • Küberturvalisus, küberdiplomaatia, Interneti haldamine, küberinvesteeringud, tehniline harmoneerimine: ühtsed laadijad

 

Anna-Liisa PÄRNALAAS – nõunik digi- ja küberpoliitika küsimustes

 • Tehisintellekt, digitaalne identiteet, andmemäärus, andmemajandus, digipartnerlused, IKT-projektid, sideturu regulatsioon, postiteenused, Euroopa digikümnend, digitaalne ühtne turg, e-valitsemine, e-privaatsus

 

Algis KOKKA – nõunik energeetikaküsimustes

 

 

Põllumajandus ja kalandus

Sekretär: Tiiu Noobel, tel +32 2 227 4337

Siim TIIDEMANN – põllumajandus- ja kalandustalituse direktor

 • põllumajanduse erikomitee (SCA) esindaja

 

Reili KIVILO – nõunik põllumajandusküsimustes

 • veterinaaria, loomade heaolu, toiduohutus, sööt, GMO-d

 

Martti MANDEL – nõunik põllumajandusküsimustes

 • SCA, otsetoetused, põllumajanduse kaubandusküsimused, ühisturu organisatsioonid, maaelu areng

 

Ulvi PÄÄDAM – nõunik kalandusküsimustes

 • kalavarude hindamine, kalandusläbirääkimised kolmandate riikidega, vaalad

 

Kristiina DIGRYTE – nõunik põllumajandus- ja kalandusküsimustes

 • kalamajandus (sh kaubandus ja turg ning vesiviljelus), fütosanitaaria, taimekaitsevahendid, väetised, taimne paljundusmaterjal ja uued aretustehnikad

 

Keskkonnapoliitika

Sekretär: Tiiu Noobel, tel +32 2 227 4337

 

Annaliisa VILLSAAR – nõunik keskkonnaküsimustes

 • Looduse taastamise määrus, elurikkus ja looduskaitse, tolmeldajad, kliimamuutustega kohanemine ja kliimamuutuste leevendamine, ESR, LULUCF, transpordisektori CO2, põllumajandussektori CO2 (sh süsiniku sertifitseerimine), kliimadiplomaatia, kestlik areng, kasvuhoonegaaside seire ja aruandlus, keskkonnainfo, välisõhk, nullsaaste tegevuskava, aatomiküsimused, INSPIRE, GMO, fluoreeritud kasvuhoonegaasid, osoonikihti kahjustavad ained (OKAd),  metsandus, metsade raadamine ja degradeerumine, FLEGT, Euroopa poolaasta rohestamine.

 

Jörgen TALKOP – nõunik keskkonnaküsimustes

 • ringmajandus (sh ökodisaini määrus (ESPR), patareide ja akude määrus, jäätmete raamdirektiiv (WFD), pakendite ja pakendijäätmete direktiiv (PPWD), jäätmesaadetiste määrus (WSR), romusõidukid (ELV)), kemikaalid (POPs ja RoHS), EL heitkogustega kauplemise süsteem (ETS), tööstusheite direktiiv ja portaal (IED ja IEP), vesi (sh asulareovee direktiiv (UWWTD), prioriteetsed saasteained vees), keskkonnamõju hindamine, merekeskkond.

 

Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervisekaitseküsimused

Sekretär: Tiiu Noobel, tel +32 2 227 4337

 

Thea TREIER – nõunik tööküsimustes

 • töösuhted ja tööturg, tööjõu vaba liikumine, tööohutus ja töötervishoid, tööhõive, sotsiaalsammas, EMCO, Euroopa poolaasta

 

Kati KEEL – nõunik sotsiaalküsimustes

 • sotsiaalpoliitika, sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine, ligipääsetavus, töö- ja pereelu ühitamine, sotsiaalkindlustuse koordinatsioon, sotsiaalsammas, SPC, Euroopa poolaasta

 

Agne NETTAN-SEPP – nõunik terviseküsimustes

 • tervishoid, rahvatervis, ravimid, meditsiiniseadmed, kemikaalid, e-teenused ja innovatsioon tervise- ja sotsiaalvaldkonnas

 

Kadi AVINGO – kriisireguleerimisnõunik

 • COVID-19 koordinatsioon, IPCR, EL COVID digitõend

 

Haridus ja teadus, noored, kultuur

Sekretär: Tiiu Noobel, tel +32 2 227 4337 

 

Anu PELJO – nõunik haridus- ja noorteküsimustes

 • hariduspoliitika, noortepoliitika, keelepoliitika, kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine, ERASMUS+ programm, Euroopa Solidaarsuskorpus, Euroopa Koolid

 

Heidi PAJU – nõunik teadusküsimustes

 • teadusuuringud, Horisont 2020 (EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm)

 

Heili JÕE – kultuurinõunik

 • kultuurisuhted, kultuuripärand, sport