COREPER I

Rue Guimard 11/13
1040, Brüssel
Telefon: +32 2 227 39 10
e-mail: [email protected]
e-posti aadressid sisaldavad täisnime – [email protected]

COREPER I

(EL siseturg)

Tel +32 2 227 4303

 

Marten KOKK
suursaadik, esinduse asejuht

 

Reelika REINDOFF
esinduse asejuhi Coreper I küsimustes abi

 

Koordineerimine

Algis KOKKA – atašee

 • Mertens, Coreper I koordineerimine, Euroopa semester

 

 

Tööstus, siseturg, energeetika, transport ja telekommunikatsioon

Sekretär: Kersti Neeme, tel +32 2 227 4342

 

Meelis KIVINURM – nõunik transpordiküsimustes

 • Maismaatransport, transpordivõrgustikud ja intermodaalsed küsimused, integreeritud merenduspoliitika

 

Maria ALAJÕE – nõunik transpordiküsimustes

 • lennundus, laevandus, reisijate õigused, tööstus- ja innovatsioonipoliitika, kosmosepoliitika, turism, mootorsõidukite tehniline harmoneerimine, kaitsetööstuspoliitika, ekspordikrediit

 

Kärt KARUS – nõunik majandusküsimustes

 • kaubandusküsimused, teenused, turulepääs, vastastikune tunnustamine, kaubanduse kaitsevahendite poliitika, kaubanduspoliitika komiteed (tekstiil ja teras), platvormid, tarbijakaitse, siseturupoliitika, parem õigusloome, tooteohutus

 

Thorwald-Eirik KALJO – nõunik digi- ja küberpoliitika küsimustes

 • Küberturvalisus, küberdiplomaatia, Interneti haldamine, küberinvesteeringud, tehniline harmoneerimine: ühtsed laadijad

 

Anna-Liisa PÄRNALAAS – nõunik digi- ja küberpoliitika küsimustes

 • Tehisintellekt, digitaalne identiteet, andmemäärus, andmemajandus, digipartnerlused, IKT-projektid, sideturu regulatsioon, postiteenused, Euroopa digikümnend, digitaalne ühtne turg, e-valitsemine, e-privaatsus

 

Kristiina TAMMERAID – nõunik energeetikaküsimustes

 

 

Põllumajandus ja kalandus

Sekretär: Kersti Neeme, tel +32 2 227 4342

 

Madis PÄRTEL – põllumajandustalituse direktor

 • põllumajanduse erikomitee (SCA) esindaja

 

Reili KIVILO – nõunik põllumajandusküsimustes

 • veterinaaria, loomade heaolu, toiduohutus, sööt, GMO-d

 

Martti MANDEL – nõunik põllumajandusküsimustes

 • SCA, otsetoetused, põllumajanduse kaubandusküsimused, ühisturu organisatsioonid, maaelu areng

 

Ulvi PÄÄDAM – nõunik kalandusküsimustes

 • kalavarude hindamine, kalandusläbirääkimised kolmandate riikidega, vaalad

 

Kristiina DIGRYTE – nõunik põllumajandus- ja kalandusküsimustes

 • kalamajandus (sh kaubandus ja turg ning vesiviljelus), fütosanitaaria, taimekaitsevahendid, väetised, taimne paljundusmaterjal ja uued aretustehnikad

 

Keskkonnapoliitika

Sekretär: Kersti Neeme, tel +32 2 227 4342

 

Janika LAHT – nõunik keskkonnaküsimustes

 • looduskaitse, kliimamuutused, ESR, LULUCF, maanteetranspordisektori CO2, kliimamuutustega kohanemine, kasvuhoonegaaside seire ja aruandlus, Euroopa 2020, keskkonnainfo, välisõhk, aatomiküsimused, INSPIRE, GMO, fluoreeritud kasvuhoonegaasid, metsandus.

Jörgen TALKOP – nõunik keskkonnaküsimustes

 • ringmajandus, öko-innovatsioon, jätkusuutlik areng, ökomärgis, kemikaalid, ETS, vesi, keskkonnakorraldus, piiriülene keskkonnamõju hinnang, jäätmed, tootjavastutus, merekeskkond.

 

Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervisekaitseküsimused

Sekretär: Tiiu Noobel, tel +32 2 227 4337

 

Thea TREIER – nõunik tööküsimustes

 • töösuhted ja tööturg, tööjõu vaba liikumine, tööohutus ja töötervishoid, tööhõive, sotsiaalsammas, EMCO, Euroopa poolaasta

 

Kati KEEL – nõunik sotsiaalküsimustes

 • sotsiaalpoliitika, sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine, ligipääsetavus, töö- ja pereelu ühitamine, sotsiaalkindlustuse koordinatsioon, sotsiaalsammas, SPC, Euroopa poolaasta

 

Agne NETTAN-SEPP – nõunik terviseküsimustes

 • tervishoid, rahvatervis, ravimid, meditsiiniseadmed, kemikaalid, e-teenused ja innovatsioon tervise- ja sotsiaalvaldkonnas

 

Kadi AVINGO – kriisireguleerimisnõunik

 • COVID-19 koordinatsioon, IPCR, EL COVID digitõend

 

Haridus ja teadus, noored, kultuur

Sekretär: Tiiu Noobel, tel +32 2 227 4337 

 

Ülle KURVITS – nõunik haridus- ja noorteküsimustes

 • hariduspoliitika, noortepoliitika, keelepoliitika, kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine, ERASMUS+ programm, Euroopa Solidaarsuskorpus, Euroopa Koolid

 

Ursula TUBLI – nõunik teadusküsimustes

 • teadusuuringud, Horisont 2020 (EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm)

 

Kadri JAURAM – kultuurinõunik

 • kultuurisuhted, kultuuripärand, sport