Töötajad ja tegevusvaldkonnad

Rue Guimard 11/13
1040, Brüssel
Telefon: +32 2 227 39 10
e-mail: [email protected]
e-posti aadressid sisaldavad täisnime – [email protected]

COREPER II

(välis-, justiits-, sise- ja rahandusküsimused)

Tel + 32 2 227 4312

Aivo ORAV

suursaadik, alaline esindaja

Maili LIIVAMÄE – esinduse juhi abi

Koordineerimine

Julika LUTS – nõunik

 • Antici, Coreper II koordineerimine

 

COREPER I

(EL siseturg)

Tel +32 2 227 4303

Marten KOKK
suursaadik, esinduse asejuht

Reelika REINDOFF
esinduse asejuhi Coreper I küsimustes abi

Koordineerimine

Katry AHI – atašee

 • Mertens, Coreper I koordineerimine, Euroopa semester

 

Ühine välis- ja julgeolekupoliitika

Tel +32 2 227 4318

Erika ELLAMAA-OTS
suursaadik, esindaja poliitika- ja julgeolekukomitees (PSC)

Liisa PALL
PSC-i suursaadiku abi

Koordineerimine

Sandra REINTAMM
3. sekretär

 • aseesindaja poliitika- ja julgeolekukomitees (PSC), Nicolaidis, PSC koordineerimine

 

Triin OPPI
pressiesindaja, nõunik

 • Coreper II, Coreper I

tel +32 2 227 3928,
mob +32 474 98 16 57,
e-mail: [email protected]

 

Karl Oskar VILLSAAR
3. sekretär

Ase-Antici, EL arengupoliitika ja rahvusvahelised partnerlused (CODEV, Global Gateway)

tel +32 2 227 4357

 

Heli HIRSIK – atašee

Õigusnõunik – ELi õigus; rikkumismenetlused; ELi kohus

tel +32 2 227 4303

 

Suhted Euroopa Parlamendiga

Sekretär: Raili Lillemets, tel +32 2 227 4357

Madis RAAPER
atašee

 • EL institutsioonidevahelised suhted: suhted Euroopa Parlamendiga, Nõukogu üldasjade töögrupp (GAG); Regioonide Komitee; Majandus-ja Sotsiaalkomitee;

 

Ühine välis- ja julgeolekupoliitika

Erika ELLAMAA-OTS
suursaadik

 • esindaja poliitika- ja julgeolekukomitees (PSC)

 

Liisa PALL
PSC-i suursaadiku abi

Tel +32 2 227 4318

 

Koordineerimine

Sandra REINTAMM
3. sekretär

 • aseesindaja poliitika- ja julgeolekukomitees (PSC), Nicolaidis, PSC koordineerimine

 

Indrek SIREL
kindralmajor

 • esindaja EUMC (EL Sõjaline Komitee) juures

Resideerib esinduses NATO juures, tel +32 2 707 9540

 

Erkki ROOSNURM
kolonelleitnant

 • sõjalise esindaja asetäitja

Tel +32 2 227 4309;
NATO-s +32 2 707 9595

 

Romet KAEVU
kolonelleitnant

 • Eesti esindaja Euroopa Liidu sõjalise väevõime töögrupis

Tel +32 2 227 4358

 

Kati ROOSTAR
3. sekretär

 • RELEX, CORLX (Relex/Sanctions), CFSP õigusaktid, sh EL sanktsioonid, EL sõjalise ja tsiviilse kriisihaldamise operatsioonid, CFSP eelarve, EL eriesindajad

 

Kai MÜÜRSEPP
1. sekretär

 • COMAG (Põhja-Aafrika), COMEM (Lähis-Ida ja Pärsia lahe riigid)

 

Heli PARAŠIN
atašee

 • COEST töögrupp (Venemaa, Ukraina – RU agressiooniga seonduv, Kesk-Aasia (Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Türkmenistan, Usbekistan), Armeenia ja Azerbaidžaan, põhjadimensioon); Läänemeremaade Nõukogu (LMN) ja Arktika Nõukogu; COHOM ja inimõiguse

 

Mirjam SUTROP
2. sekretär

 • COEST – Ukraina – sanktsioonide, ELiga liitumise, ülesehituse ja tribunali teemad, Gruusia, Moldova, Valgevene; ENP, sh idamõõde Idapartnerlus; Musta mere koostöö

 

Annika TABRI
3. sekretär

 • COELA (EL laienemine), COWEB (Lääne-Balkan), CVM (Bulgaaria ja Rumeenia ülevaatemehhanism), Küprose järelduste töögrupp, EFTA (Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon)

 

Meelis TIIGIMÄE
nõunik

 • COASI töögrupp, hübriidohud

 

Moonika RENTEL
3. sekretär

 • COAFR (Aafrika), terrorismivastane võitlus, migratsioon

 

Kert AJAMAA
atašee

 • CSDP tsiviilaspektid, CIVCOM (tsiviilne kriisihaldus), CONOP (tuumarelva leviku tõkestamine), CODUN (desarmeerimine ja relvastuskontroll), AKV (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riigid)

 

Hiie Marie LOOVERE
kaitsepoliitika nõunik

 • CSDP kaitseaspekt, PMG (poliitilis-sõjalised küsimused), Athena mehhanismi erikomitee, EL-NATO võimete grupp, EL Satelliidikeskus

 

COREPER II

(välis-, justiits-, sise- ja rahandusküsimused)

Tel + 32 2 227 4312

 

Aivo ORAV

suursaadik, alaline esindaja

Maili LIIVAMÄE – esinduse juhi abi

 

Koordineerimine

Julika LUTS – nõunik

 • Antici, Coreper II koordineerimine

 

Väliskaubanduspoliitika

Sekretär: Raili Lillemets, tel +32 2 227 4357

Piret KUUSIK – atašee

 • EL-i suhted Suurbritanniaga (WPUK töögrupp), EL suhted EEA ja EFTA riikidega (COEFTA töögrupp) ja personali eeskirjade töögrupp

 

Aap NELJAS – nõunik

 • kaubanduspoliitika komitee (aseliige), COTRA (Atlandiülesed suhted)

 

Justiits- ja siseküsimused

Sekretär: Raili Lillemets, tel +32 2 227 4357

 

Siseküsimused

Silvester Silver STÕUN – nõunik siseküsimustes

 • rändeküsimused

 

Birgit PAAL – nõunik siseküsimustes

 • piiri- ja viisaküsimused, Schengen, andmebaaside koostalitusvõime

 

Rando KÄSPER – nõunik siseküsimustes

 • Sisejulgeoleku tagamine, terrorismivastane võitlus, politseikoostöö, organiseeritud kuritegevus, küberkuritegevus, elanikkonnakaitse, COSI, PNR, MFF

 

 Justiitsküsimused

Lesli HOMMIK-CALLEWAERT – nõunik justiitsküsimustes

 • kriminaalõigusalane justiitskoostöö (CATS, COPEN, JAIEX), karistusõigus (DROIPEN), andmekaitse ja sideandmete säilitamine (DAPIX), põhiõigused (FREMP), õigusriigi dialoog, tehisintellekt, küber, Euroopa Prokuratuur (EPPO), MFF õigusprogramm, õiguste ja väärtuste programm

 

Merili OJA – nõunik justiitsküsimustes

 • tsiviilõigusalane justiitskoostöö, e-õigus, ühinguõigus, intellektuaalomand – autoriõigus ja tööstusomand, konkurentsiõigus, seadusandlik läbipaistvus (info TG), tehisintellekt

 

 Majandus- ja rahandusküsimused

Sekretär: Tiiu Noobel, tel +32 2 227 4337

 

Andres KUNINGAS – rahandustalituse direktor

 • rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) ettevalmistus, finantsnõunike töörühm, makromajanduslik areng, majandus- ja rahanduspoliitika, horisontaalsed Euroopa Liidu finantsteemad, statistika
 • EL eelarve ja mitmeaastase finantsraamistikuga seotud küsimused, EL eelarve omavahendid ja pettusevastane võitlus, Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika

  

Maria PETERSON – finantsteenuste poliitika nõunik

 • finantsteenused, rahapesu vastane võitlus, ühinguõigus (raamatupidamine, auditeerimine), riigiabi, riigihanked, hasartmängud

 

Gea RAISSAR-LEPPIK – maksuküsimuste nõunik

 • maksustamine

 

Anton HEIFETS – tollipoliitika nõunik

 • tollipoliitika

 

COREPER I

(EL siseturg)

Tel +32 2 227 4303

 

Marten KOKK
suursaadik, esinduse asejuht

 

Reelika REINDOFF
esinduse asejuhi Coreper I küsimustes abi

 

Koordineerimine

Katry AHI – atašee

 • Mertens, Coreper I koordineerimine, Euroopa semester

 

Tööstus, siseturg, energeetika, transport ja telekommunikatsioon

Sekretär: Raili Lillemets, tel +32 2 227 4357

 

Meelis KIVINURM – nõunik transpordiküsimustes

 • Maismaatransport, transpordivõrgustikud ja intermodaalsed küsimused, integreeritud merenduspoliitika

 

– nõunik transpordiküsimustes

 • lennundus, laevandus, reisijate õigused, tööstus- ja innovatsioonipoliitika, kosmosepoliitika, turism, mootorsõidukite tehniline harmoneerimine, kaitsetööstuspoliitika, ekspordikrediit

 

Kärt KARUS – nõunik majandusküsimustes

 • kaubandusküsimused, teenused, turulepääs, vastastikune tunnustamine, kaubanduse kaitsevahendite poliitika, kaubanduspoliitika komiteed (tekstiil ja teras), platvormid, tarbijakaitse, siseturupoliitika, parem õigusloome, tooteohutus

 

– nõunik digi- ja küberpoliitika küsimustes

 • Küberturvalisus, küberdiplomaatia, Interneti haldamine, küberinvesteeringud, tehniline harmoneerimine: ühtsed laadijad

 

Anna-Liisa PÄRNALAAS – nõunik digi- ja küberpoliitika küsimustes

 • Tehisintellekt, digitaalne identiteet, andmemäärus, andmemajandus, digipartnerlused, IKT-projektid, sideturu regulatsioon, postiteenused, Euroopa digikümnend, digitaalne ühtne turg, e-valitsemine, e-privaatsus

 

Algis KOKKA – nõunik energeetikaküsimustes

 

Põllumajandus ja kalandus

Sekretär: Tiiu Noobel, tel +32 2 227 4337

Siim TIIDEMANN – põllumajandus- ja kalandustalituse direktor

 • põllumajanduse erikomitee (SCA) esindaja

 

Reili KIVILO – nõunik põllumajandusküsimustes

 • veterinaaria, loomade heaolu, toiduohutus, sööt, GMO-d

 

Martti MANDEL– nõunik põllumajandusküsimustes

 • SCA, otsetoetused, põllumajanduse kaubandusküsimused, ühisturu organisatsioonid, maaelu areng

 

Ulvi PÄÄDAM – nõunik kalandusküsimustes

 • kalavarude hindamine, kalandusläbirääkimised kolmandate riikidega, vaalad

 

Kristiina DIGRYTE – nõunik põllumajandus- ja kalandusküsimustes

 • kalamajandus (sh kaubandus ja turg ning vesiviljelus), fütosanitaaria, taimekaitsevahendid, väetised, taimne paljundusmaterjal ja uued aretustehnikad

 

Keskkonnapoliitika

Sekretär: Tiiu Noobel, tel +32 2 227 4337

 

Annaliisa VILLSAAR – nõunik keskkonnaküsimustes

 • Looduse taastamise määrus, elurikkus ja looduskaitse, tolmeldajad, kliimamuutustega kohanemine ja kliimamuutuste leevendamine, ESR, LULUCF, transpordisektori CO2, põllumajandussektori CO2 (sh süsiniku sertifitseerimine), kliimadiplomaatia, kestlik areng, kasvuhoonegaaside seire ja aruandlus, keskkonnainfo, välisõhk, nullsaaste tegevuskava, aatomiküsimused, INSPIRE, GMO, fluoreeritud kasvuhoonegaasid, osoonikihti kahjustavad ained (OKAd),  metsandus, metsade raadamine ja degradeerumine, FLEGT, Euroopa poolaasta rohestamine.

 

Jörgen TALKOP – nõunik keskkonnaküsimustes

 • ringmajandus (sh ökodisaini määrus (ESPR), patareide ja akude määrus, jäätmete raamdirektiiv (WFD), pakendite ja pakendijäätmete direktiiv (PPWD), jäätmesaadetiste määrus (WSR), romusõidukid (ELV)), kemikaalid (POPs ja RoHS), EL heitkogustega kauplemise süsteem (ETS), tööstusheite direktiiv ja portaal (IED ja IEP), vesi (sh asulareovee direktiiv (UWWTD), prioriteetsed saasteained vees), keskkonnamõju hindamine, merekeskkond.

 

Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervisekaitseküsimused

Sekretär: Tiiu Noobel, tel +32 2 227 4337

 

Thea TREIER – nõunik tööküsimustes

 • töösuhted ja tööturg, tööjõu vaba liikumine, tööohutus ja töötervishoid, tööhõive, sotsiaalsammas, EMCO, Euroopa poolaasta

 

Kati KEEL – nõunik sotsiaalküsimustes

 • sotsiaalpoliitika, sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine, ligipääsetavus, töö- ja pereelu ühitamine, sotsiaalkindlustuse koordinatsioon, sotsiaalsammas, SPC, Euroopa poolaasta

 

Agne NETTAN-SEPP – nõunik terviseküsimustes

 • tervishoid, rahvatervis, ravimid, meditsiiniseadmed, kemikaalid, e-teenused ja innovatsioon tervise- ja sotsiaalvaldkonnas

Kadi AVINGO – kriisireguleerimisnõunik

 • COVID-19 koordinatsioon, IPCR, EL COVID digitõend

 

Haridus ja teadus, noored, kultuur

Sekretär: Tiiu Noobel, tel +32 2 227 4337 

 

Anu PELJO – nõunik haridus- ja noorteküsimustes

 • hariduspoliitika, noortepoliitika, keelepoliitika, kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine, ERASMUS+ programm, Euroopa Solidaarsuskorpus, Euroopa Koolid

 

Heidi PAJU – nõunik teadusküsimustes

 • teadusuuringud, Horisont 2020 (EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm)

 

Heili JÕE– kultuurinõunik

 • kultuurisuhted, kultuuripärand, sport

 

Administratiivküsimused

Artur KINK
esinduse asejuht haldusküsimustes
administratsiooniülem

tel +32 2 227 4394

Tanel PEDARU
julgeoleku- ja haldustalituse juhataja

Laura VILIKO
asjaajamistalituse juht, protokolliküsimused

Mari METSAÄÄR
protokollireferent

tel +32 2 227 43 45