Töötajad ja tegevusvaldkonnad

Rue Guimard 11/13
1040, Brüssel
Telefon: +32 2 227 39 10
e-mail: [email protected]
e-posti aadressid sisaldavad täisnime – [email protected]

COREPER II

(välis-, justiits-, sise- ja rahandusküsimused)

Tel + 32 2 227 4312

Aivo ORAV

suursaadik, alaline esindaja

Maili LIIVAMÄE – esinduse juhi abi

Koordineerimine

Julika LUTS – nõunik

 • Antici, Coreper II koordineerimine

 

COREPER I

(EL siseturg)

Tel +32 2 227 4303

Marten KOKK
suursaadik, esinduse asejuht

Reelika REINDOFF
esinduse asejuhi Coreper I küsimustes abi

Koordineerimine

Algis KOKKA – atašee

 • Mertens, Coreper I koordineerimine, Euroopa semester

 

Ühine välis- ja julgeolekupoliitika

Tel +32 2 227 4318

Erika ELLAMAA-OTS
suursaadik, esindaja poliitika- ja julgeolekukomitees (PSC)

Liisa PALL
PSC-i suursaadiku abi

Koordineerimine

Sandra REINTAMM
3. sekretär

 • aseesindaja poliitika- ja julgeolekukomitees (PSC), Nicolaidis, PSC koordineerimine

 

Triin OPPI
pressiesindaja, nõunik

 • Coreper II, Coreper I

tel +32 2 227 3928,
mob +32 474 98 16 57,
e-mail: [email protected]

 

Kristo PÕLLU – atašee

EU Cyber Capacity Building Network

tel +32 2 227 4357

 

Karl Oskar VILLSAAR – atašee

Ase-Antici, EL arengupoliitika (CODEV)

tel +32 2 227 4357

 

Heli HIRSIK – atašee

Õigusnõunik – ELi õigus; rikkumismenetlused; ELi kohus

tel +32 2 227 4303

 

Suhted Euroopa Parlamendiga

Sekretär: Raili Lillemets, tel +32 2 227 4357

Madis RAAPER
atašee

 • EL institutsioonidevahelised suhted: suhted Euroopa Parlamendiga, Nõukogu üldasjade töögrupp (GAG); Regioonide Komitee; Majandus-ja Sotsiaalkomitee;

 

Ühine välis- ja julgeolekupoliitika

Erika ELLAMAA-OTS
suursaadik

 • esindaja poliitika- ja julgeolekukomitees (PSC)

 

Liisa PALL
PSC-i suursaadiku abi

Tel +32 2 227 4318

 

Koordineerimine

Sandra REINTAMM
3. sekretär

 • aseesindaja poliitika- ja julgeolekukomitees (PSC), Nicolaidis, PSC koordineerimine

 

Indrek SIREL
kindralmajor

 • esindaja EUMC (EL Sõjaline Komitee) juures

Resideerib esinduses NATO juures, tel +32 2 707 9540

 

Erkki ROOSNURM
kolonelleitnant

 • sõjalise esindaja asetäitja

Tel +32 2 227 4309;
NATO-s +32 2 707 9595

 

Antek KASEMAA
kolonelleitnant

 • Eesti esindaja Euroopa Liidu sõjalise väevõime töögrupis

Tel +32 2 227 4358

 

Kati ROOSTAR
3. sekretär

 • RELEX, CORLX (Relex/Sanctions), CFSP õigusaktid, sh EL sanktsioonid, EL sõjalise ja tsiviilse kriisihaldamise operatsioonid, CFSP eelarve, EL eriesindajad

 

Jüri KAHN
nõunik

 • COMAG (Põhja-Aafrika), COMEM (Lähis-Ida ja Pärsia lahe riigid)

 

Indrek KIVERIK
nõunik

 • COEST (Venemaa, Ukraina, Kesk-Aasia), ida-suunaline strateegiline kommunikatsioon, Põhjadimensioon, Arktika Nõukogu, Läänemeremaade Nõukogu

 

Kerttu MÄGER
atašee

 • COEST (Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan, Moldova, Valgevene), Euroopa Naabruspoliitika (ENP), Idapartnerlus, Must meri

 

Heli PARAŠIN 
atašee

 • COELA (EL laienemine), COWEB (Lääne-Balkan), CVM (Bulgaaria ja Rumeenia ülevaatemehhanism), Küprose järelduste töögrupp, EFTA (Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon)

 

Meelis TIIGIMÄE
nõunik

 • COASI,  COHOM (inimõigused), EEA (Euroopa Majanduspiirkond), GSP (EL soodustollide süsteem)

 

Moonika RENTEL
3. sekretär

 • COAFR (Aafrika), terrorismivastane võitlus, migratsioon

 

Kert AJAMAA
atašee

 • CSDP tsiviilaspektid, CIVCOM (tsiviilne kriisihaldus), CONOP (tuumarelva leviku tõkestamine), CODUN (desarmeerimine ja relvastuskontroll), AKV (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riigid)

 

Oliver MÕRU
kaitsepoliitika nõunik

 • CSDP kaitseaspekt, PMG (poliitilis-sõjalised küsimused), Athena mehhanismi erikomitee, EL-NATO võimete grupp, EL Satelliidikeskus

 

COREPER II

(välis-, justiits-, sise- ja rahandusküsimused)

Tel + 32 2 227 4312

 

Aivo ORAV

suursaadik, alaline esindaja

Maili LIIVAMÄE – esinduse juhi abi

 

Koordineerimine

Julika LUTS – nõunik

 • Antici, Coreper II koordineerimine

 

Väliskaubanduspoliitika

Sekretär: Raili Lillemets, tel +32 2 227 4357

 

Aap NELJAS – nõunik

 • kaubanduspoliitika komitee (aseliige), COTRA (Atlandiülesed suhted)

 

Justiits- ja siseküsimused

Sekretär: Raili Lillemets, tel +32 2 227 4357

 

Siseküsimused

Helena PALL – nõunik siseküsimustes

 • rändeküsimused

 

Birgit PAAL – nõunik siseküsimustes

 • piiri- ja viisaküsimused, Schengen, andmebaaside koostalitusvõime

 

 • Elanikkonnakaitse, politseikoostöö, sisevaldkonna rahastud

 

 Justiitsküsimused

Lesli HOMMIK – nõunik justiitsküsimustes

 • kriminaalõigusalane justiitskoostöö (CATS, COPEN, JAIEX), karistusõigus (DROIPEN), andmekaitse ja sideandmete säilitamine (DAPIX), põhiõigused (FREMP), õigusriigi dialoog, tehisintellekt, küber, Euroopa Prokuratuur (EPPO), MFF õigusprogramm, õiguste ja väärtuste programm

 

Merili OJA – nõunik justiitsküsimustes

 • tsiviilõigusalane justiitskoostöö, e-õigus, ühinguõigus, intellektuaalomand – autoriõigus ja tööstusomand, konkurentsiõigus, seadusandlik läbipaistvus (info TG), tehisintellekt

 

 Majandus- ja rahandusküsimused

Sekretär: Tiiu Noobel, tel +32 2 227 4337

 

Katri SEIER – rahandustalituse direktor

 • rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) ettevalmistus, finantsnõunike töörühm, makromajanduslik areng, majandus- ja rahanduspoliitika, horisontaalsed Euroopa Liidu finantsteemad, statistika

 

Magnus URB – Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika nõunik

 • EL eelarve ja mitmeaastase finantsraamistikuga seotud küsimused, EL eelarve omavahendid ja pettusevastane võitlus, Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika

  

Maria PETERSON – finantsteenuste poliitika nõunik

 • finantsteenused, rahapesu vastane võitlus, ühinguõigus (raamatupidamine, auditeerimine), riigiabi, riigihanked, hasartmängud

 

Gea RAISSAR – maksuküsimuste nõunik

 • maksustamine

 

Anton HEIFETS – tollipoliitika nõunik

 • tollipoliitika
 • Süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanism

 

COREPER I

(EL siseturg)

Tel +32 2 227 4303

 

Marten KOKK
suursaadik, esinduse asejuht

 

Reelika REINDOFF
esinduse asejuhi Coreper I küsimustes abi

 

Koordineerimine

Algis KOKKA – atašee

 • Mertens, Coreper I koordineerimine, Euroopa semester

 

Tööstus, siseturg, energeetika, transport ja telekommunikatsioon

Sekretär: Kersti Neeme, tel +32 2 227 4342

 

Meelis KIVINURM – nõunik transpordiküsimustes

 • Maismaatransport, transpordivõrgustikud ja intermodaalsed küsimused, integreeritud merenduspoliitika

 

Maria ALAJÕE – nõunik transpordiküsimustes

 • lennundus, laevandus, reisijate õigused, tööstus- ja innovatsioonipoliitika, kosmosepoliitika, turism, mootorsõidukite tehniline harmoneerimine, kaitsetööstuspoliitika, ekspordikrediit

 

Kärt KARUS – nõunik majandusküsimustes

 • kaubandusküsimused, teenused, turulepääs, vastastikune tunnustamine, kaubanduse kaitsevahendite poliitika, kaubanduspoliitika komiteed (tekstiil ja teras), platvormid, tarbijakaitse, siseturupoliitika, parem õigusloome, tooteohutus

 

Thorwald-Eirik KALJO – nõunik digi- ja küberpoliitika küsimustes

 • Küberturvalisus, küberdiplomaatia, Interneti haldamine, küberinvesteeringud, tehniline harmoneerimine: ühtsed laadijad

 

Anna-Liisa PÄRNALAAS – nõunik digi- ja küberpoliitika küsimustes

 • Tehisintellekt, digitaalne identiteet, andmemäärus, andmemajandus, digipartnerlused, IKT-projektid, sideturu regulatsioon, postiteenused, Euroopa digikümnend, digitaalne ühtne turg, e-valitsemine, e-privaatsus

 

Kristiina TAMMERAID – nõunik energeetikaküsimustes

 

Põllumajandus ja kalandus

Sekretär: Kersti Neeme, tel +32 2 227 4342

 

Madis PÄRTEL – põllumajandustalituse direktor

 • põllumajanduse erikomitee (SCA) esindaja

 

Reili KIVILO – nõunik põllumajandusküsimustes

 • veterinaaria, loomade heaolu, toiduohutus, sööt, GMO-d

 

Martti MANDEL– nõunik põllumajandusküsimustes

 • SCA, otsetoetused, põllumajanduse kaubandusküsimused, ühisturu organisatsioonid, maaelu areng

 

Ulvi PÄÄDAM – nõunik kalandusküsimustes

 • kalavarude hindamine, kalandusläbirääkimised kolmandate riikidega, vaalad

 

Kristiina DIGRYTE – nõunik põllumajandus- ja kalandusküsimustes

 • kalamajandus (sh kaubandus ja turg ning vesiviljelus), fütosanitaaria, taimekaitsevahendid, väetised, taimne paljundusmaterjal ja uued aretustehnikad

 

Keskkonnapoliitika

Sekretär: Kersti Neeme, tel +32 2 227 4342

 

Janika LAHT – nõunik keskkonnaküsimustes

 • looduskaitse, kliimamuutused, ESR, LULUCF, maanteetranspordisektori CO2, kliimamuutustega kohanemine, kasvuhoonegaaside seire ja aruandlus, Euroopa 2020, keskkonnainfo, välisõhk, aatomiküsimused, INSPIRE, GMO, fluoreeritud kasvuhoonegaasid, metsandus.

Jörgen TALKOP – nõunik keskkonnaküsimustes

 • ringmajandus, öko-innovatsioon, jätkusuutlik areng, ökomärgis, kemikaalid, ETS, vesi, keskkonnakorraldus, piiriülene keskkonnamõju hinnang, jäätmed, tootjavastutus, merekeskkond.

 

Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervisekaitseküsimused

Sekretär: Tiiu Noobel, tel +32 2 227 4337

 

Thea TREIER – nõunik tööküsimustes

 • töösuhted ja tööturg, tööjõu vaba liikumine, tööohutus ja töötervishoid, tööhõive, sotsiaalsammas, EMCO, Euroopa poolaasta

 

Kati KEEL – nõunik sotsiaalküsimustes

 • sotsiaalpoliitika, sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine, ligipääsetavus, töö- ja pereelu ühitamine, sotsiaalkindlustuse koordinatsioon, sotsiaalsammas, SPC, Euroopa poolaasta

 

Agne NETTAN-SEPP – nõunik terviseküsimustes

 • tervishoid, rahvatervis, ravimid, meditsiiniseadmed, kemikaalid, e-teenused ja innovatsioon tervise- ja sotsiaalvaldkonnas

Kadi AVINGO – kriisireguleerimisnõunik

 • COVID-19 koordinatsioon, IPCR, EL COVID digitõend

 

Haridus ja teadus, noored, kultuur

Sekretär: Tiiu Noobel, tel +32 2 227 4337 

 

Ülle KURVITS – nõunik haridus- ja noorteküsimustes

 • hariduspoliitika, noortepoliitika, keelepoliitika, kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine, ERASMUS+ programm, Euroopa Solidaarsuskorpus, Euroopa Koolid

 

Ursula TUBLI – nõunik teadusküsimustes

 • teadusuuringud, Horisont 2020 (EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm)

 

Kadri JAURAM– kultuurinõunik

 • kultuurisuhted, kultuuripärand, sport

 

Administratiivküsimused

Artur KINK
esinduse asejuht haldusküsimustes
administratsiooniülem

Erika PARMAS
asejuhi assistent
tel +32 2 227 4394

Tanel PEDARU
julgeoleku- ja haldustalituse juhataja

Loa VELDI
asjaajamistalituse juht, protokolliküsimused

Mari METSAÄÄR
protokollireferent

tel +32 2 227 43 45